آقای دکتر kamal ghanemi

Dr. kamal ghanemi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335631)

48
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers