آقای Ahmad Savari

Ahmad Savari

استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179988)

113
118
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers