آقای دکتر Amir VaziriZadeh

Dr. Amir VaziriZadeh

استادیار گروه شیلات، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (39665)

31
10
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers