آقای دکتر Aziz Ahmadzadeh

Dr. Aziz Ahmadzadeh

مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (278617)

9
8
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers