آقای دکتر Ali Salimi Ghalei

Dr. Ali Salimi Ghalei

استاد، دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307607)

24
77
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers