آقای دکتر Esmail KaramiDehkordi

Dr. Esmail KaramiDehkordi

دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346883)

71
48
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers