آقای دکتر Jafar Yaghoubi

Dr. Jafar Yaghoubi

عضوهیات علمی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (2606)

131
47
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers