آقای دکتر Abdolmajid Imani

Dr. Abdolmajid Imani

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (348107)

59
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers