آقای دکتر Nour Mohammad Yaghoubi

Dr. Nour Mohammad Yaghoubi

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181855)

165
165

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers