آقای دکتر Davood Hosseinpoor

Dr. Davood Hosseinpoor

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (322585)

21
65
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers