آقای دکتر Rahim Barzegar

Dr. Rahim Barzegar

استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373560)

42
36
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers