آقای دکتر Sayyed hassan Tabatabaei

Dr. Sayyed hassan Tabatabaei

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184288)

98
95
2
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers