آقای دکتر Reza Shabani Samgh Abadi

Dr. Reza Shabani Samgh Abadi

استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375059)

5
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers