خانم دکتر Mojgan Sepahmansour

Dr. Mojgan Sepahmansour

استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (404215)

16
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers