آقای دکتر Saber MohammadPour

Dr. Saber MohammadPour

هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه گیلان، دانشیار گروه شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (413389)

26
30
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education