آقای دکتر Hamid Mohammadi

Dr. Hamid Mohammadi

استادیار دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472203)

21
38
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs