آقای دکتر Mohammad Mahdi Parhizgar

Dr. Mohammad Mahdi Parhizgar

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (457185)

42
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers