خانم دکتر Seyedeh Masoumeh Ghamkhari

Dr. Seyedeh Masoumeh Ghamkhari

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369246)

25
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers