آقای دکتر Ahmad Baseri

Dr. Ahmad Baseri

عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474658)

29
32
2
3
4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو سازمان نظام روانشناسی

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب روش های آماری پیشرفته در روانشناسی - 1389 - Persian
  • کتاب عملیات روانی و رسانه - 1389 - Persian

Teaching Experience

  • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی (1388-تاکنون )
  • استادیار Imam Hossein University(1385-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • روانشناس در مرکز مشاوره بنیاد شهید (1391-تاکنون)
  • مشاور منابع انسانی وزارت نیرو (1373-1384)
  • سابقه تدریس در عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه جامع حسین(ع) (1385-تاکنون)
  • سابقه تدریس در استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی (1388-تاکنون)