آقای دکتر Hamidreza Ghafouri

Dr. Hamidreza Ghafouri

استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475105)

53
16
1
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers