آقای دکتر Hamid Reza Safavi

Dr. Hamid Reza Safavi

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176400)

78
38
3
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers