خانم دکتر Shirin Mohammadkhan

Dr. Shirin Mohammadkhan

استادیار دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (48292)

24
23
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience