آقای دکتر Professor B Alijani

Dr. Professor B Alijani

استاد دانشگاه خوارزمی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318423)

48
132
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers