جستجو پژوهشگران و متخصصان علمی و پژوهشی استان Kermanshah

لیست نتایج جستجوی پژوهشگر

undefined undefinedدانشگاه رازی
undefined undefinedدانشگاه رازی
undefined undefinedاستادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرماناشاه، دانشگاه آزاد اسلامی
undefined undefined
undefined undefinedBachelor of Science in Nursing
undefined undefinedدانشیار دانشگاه رازی
undefined undefinedدانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه
undefined undefinedدانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه
undefined undefinedاستادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
undefined undefinedکارشناسی آموزش ابتدایی
undefined undefinedدانشیار زبان شناسی کاربردی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
undefined undefinedدانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه
undefined undefined دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی
undefined undefinedاستاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
undefined undefinedدانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
undefined undefinedدکترای ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
undefined undefinedدانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان
undefined undefined
undefined undefined
undefined undefined