آقای دکتر Rasoul Ghobadian

Dr. Rasoul Ghobadian

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (468923)

124
60
1
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers