مروری بر جایگاه و اهمیت مفهوم شمول مالی با نگاهی به وضعیت ایران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1936511
Publish: 11 March 2024
View: 279
Pages: 56
Publish Year: 1398

This Research With 56 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

طی سالهای اخیر، موضوع شمول مالی به صورت روزافزونی موردتوجه قرار گرفته و بهعنوان یک
مسئله مهم اقتصادی اجتماعی در دستور کار سیاستی بسیاری از دولتها و نهادهای بینالمللی مطرح -
گردیده است. افزایش توجه به این موضوع بیشتر به دلیل درک بهتر از اهمیت و جایگاه آن در توسعه
اقتصادی و نقش کلیدی آن در کاهش فقر و توسعه فراگیر و پایدار جوامع میباشد.
مفهوم شمول مالی به دسترسی کافی، بهموقع و مقرون به صرفه محصولات و خدمات مالی و
استفاده فعالانه از آنها توسط همه اقشار جامعه اشاره دارد. در شرایطی که افراد با چالشهایی نظیر
هزینههای مبادلهای بالا و عدم امنیت در استفاده از خدمات مالی غیررسمی یا نقدی مواجه باشند،
شمول مالی میتواند با تسهیل دسترسی افراد به سیستم مالی رسمی، باعث غلبه بر این نوع مشکلات
شود. همچنین، شواهد متعددی مبنی بر رابطه مستقیم میان دسترسی بیشتر افراد به محصولات و
خدمات مالی و ایجاد کسبوکارهای بیشتر وجود دارد. دسترسی بنگاهها به اعتبارات رسمی نیز به
نوآوریهای بیشتر و بهبود بهرهوری منجر شده است. در مجموع، این منافع باعث ارتقاء توسعه انسانی
و اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و نیز کاهش فقر و نابرابری گردیده است.
در سطح کلان شمول مالی میتواند به ثبات بیشتر سیستم مالی کمک کند. شواهد متعددی از این
اثرات، به ویژه در کشورهای درحالتوسعه آسیایی مشاهده شده است. کاهش اتکا به منابع مالی خارجی
در نتیجه پساندازهای بیشتر و کاهش نرخ برداشت از حساب در مواقع فشار به دلیل افزایش تعداد
حسابهای سپرده، از جمله اثرات بهبود شمول مالی افراد محسوب میشود. همچنین، شمول مالی
بیشتر در سطح بنگاههای کوچک و متوسط ) SME ها( که به معنی اعطای اعتبارات به تعداد بیشتری از
وامگیرندگان در مقایسه با اعطای تعداد کمی وامهای کلان میباشد، باعث کاهش مطالبات معوق و
درنتیجه کاهش ریسکهای سیستمی میشود.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

۱ مقدمه ۷

۲ تعریف و تبیین شمول مالی ۱۱

۳ اثرات اقتصادی و توسعهای شمول مالی ۱۳

۳ - ۱ تاثیر شمول مالی بر رشد اقتصادی ۱۳

۳ - ۲ تاثیر شمول مالی بر ثبات ۱۵

۳ - ۳ تاثیر شمول مالی بر فقر و نابرابری ۱۸

۴ شاخصهای شمول مالی گروه G۲۰ ۱۹

۴ - ۱ مقایسه وضعیت شاخص سپردهها و پرداختها در کشورهای مختلف ۲۳

۴ - ۲ مقایسه وضعیت شاخصهای اعتبارات در کشورهای مختلف ۲۴

۴ - ۳ وضعیت شاخصهای بیمه ۲۵

۵ سیاستهای کلی در راستای ارتقاء شمول مالی ۲۷

۱ - ۵ فناوری ۲۸

۲ - ۵ طراحی محصول و مدلهای کسبوکار ۳۰

۳ - ۵ سواد مالی و آموزش کسبوکار ۳۱

۶ رویکردهای سیاستی و مقرراتی دیجیتال نمودن شمول مالی ۳۲

۷ اقدامات کشورها در زمینه شمول مالی ۳۵

۷ - ۱ چین ۳۵

۷ - ۲ هند ۳۷

۷ - ۳ پاکستان ۳۹

۷ - ۴ مکزیک ۴۰

۷ - ۵ برزیل ۴۰

۸ لزوم تدوین استراتژی ملی شمول مالی ) NFIS ( در ایران ۴۱

۹ جمعبندی، نتیجهگیری و توصیههای سیاستی ۴۳

منابع و مآخذ ۵۰

نمایش کامل متن