طبقه بندی ارزهای جدید

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1936533
Publish: 11 March 2024
View: 282
Pages: 6
Publish Year: 1398

This Research With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

پول ۱ یک واحد اقتصادی است که به عنوان یک ابزار معامله در اقتصاد عمل می کند و معمولا به آن ارز ۲
گفته می شود. می توان گفت که کارکردهای اصلی پول ابزار مبادله، واحد سنجش ارزش و ابزار ذخیره ی
ارزش می باشند که در طی تاریخ تکامل بشر به عنوان یک ضرورت به وجود آمده و به تدریج پیچیده تر
شده اند.