بررسی تطبیقی وکاربردی مفاهیم محیط زیست در برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی کشور ایران با کشور انگلستان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 628

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCIS03_084

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی و کاربردی مفاهیم محیط زیست در برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی کشور ایران با انگلستان صورت گرفت، پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که با روش تطبیقی و با بهره گیری از الگوی بردی و همچنین روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.جامعه ی آماری این پژوهش، کتاب های درسی شیمی مقطع متوسطه ی کشور انگلستان و ایران است که در بخش مفاهیم محیط زیست مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، در این پژوهش، کشورها به صورت هدفمند انتخاب شده اند،کشور انگلستان و از طرف دیگر ایران نمونه ی این پژوهش است که در آن برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی آنها در مفاهیم محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها: اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش؛ با استفاده از اسناد و مدارک موردی درباره ی برنامه ی درسی آموزش شیمی محیط زیست کشورهای مورد نظر جمع آوری شده است. اطلاعات جمع آوری شده درباره ی اهداف، محتوا، روش های تدریس و شیوه ی ارزشیابی آموزش مفاهیم شیمی محیط زیست کشورهای انتخاب شده، به روش کیفی تجزیه و تحلیل شد، در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از مقایسه ی برنامه های درسی آموزش شیمی از نظر اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی در کشورهایمورد مطالعه و بررسی شباهت ها و تفاوت های برنامه درسی آنها راهکارهایی جهت بهبود آموزش شیمی در زمینه محیط زیست در کشور ارایه گردید.

Authors

فتانه خزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی،شرافت،دانشگاه فرهنگیان تهران

راضیه نجات

دکتری شیمی آلی،علوم پایه،دانشگاه کوثر بجنورد،خراسان شمالی

سیدمحسن موسوی

دکتری شیمی معدنی، آموزش شیمی،شرافت،دانشگاه فرهنگیان تهران

مهنوش خزایی

دانشجوی دکتری مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی،مدرس مدعودانشگاه رازی کرمانشاه