مقالات Journal of Military Medicine، دوره 15، شماره 4