مقالات Advanced Structural Mechanics، دوره 1، شماره 3