مقالات Journal of the Iranian Association of Arabic Language and Literature، دوره 19، شماره 67