مقالات Journal of the Iranian Association of Arabic Language and Literature، دوره 14، شماره 47