مقالات Journal of the Iranian Association of Arabic Language and Literature، دوره 18، شماره 64