مقالات Journal of the Iranian Association of Arabic Language and Literature، دوره 17، شماره 60