مقالات Russian Language and Literature Research، دوره 5، شماره 2