مقالات Russian Language and Literature Research، دوره 8، شماره 1