مقالات Russian Language and Literature Research، دوره 9، شماره 2