آقای Mohamad Reza Mohamadi

Mohamad Reza Mohamadi

دانشیار زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180044)

122
67
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs