فصلنامه مدیریت فراگیر

World Journal of Extensive Management

نشریه علمی- تخصصی «مدیریت فراگیر» با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان حوزه‌های مدیریت و اطلاع‌رسانی سلامت و به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه‌ترین یافته‌های این حوزه ها در قالب فصلنامه و به زبان فارسی و همراه چکیده انگلیسی منتشر می‌شود. در این فصلنامه، مقالات در قالب‌های: پژوهشی (Original Articles)، مروری (Review Articles)، مقاله کوتاه (Short Communication)، نامه به سردبیر (Letter to Editor) و نقد (کتاب یا مقاله) ارائه می‌شود.

این نشریه، مقالات دریافتی در شاخه‌های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

 • مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی
 • سیاستگذاری سلامت
 • سلامت در بلایا و فوریت‌ها
 • فناوری اطلاعات سلامت
 • اقتصاد سلامت
 • ارزیابی فناوری سلامت
 • انفورماتیک پزشکی
 • مدیریت بحران
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • مدیریت جانشین پروری
 • مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت گردشگری