آقای دکتر Hassan Danaee Fard

Dr. Hassan Danaee Fard

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177945)

18
236
1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers