کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1916 مقالهکل صفحات: 13012درصد اصل مقالات: 86%کل استنادات: 175کل دریافت مقالات: 24316کل نمایش مقالات: 2983043متوسط استناد مقاله: 9.13کل نویسندگان: 4910
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 13 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 6 اسفند 1381استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 18 بهمن 1386مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 216
تعداد کل مقالات: 89
تعداد کل صفحات: 650
تعداد مقاله کامل: 88
تعداد نمایش مقالات: 149669
تعداد دریافت مقاله: 977
تعداد ارجاعات: 20

نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 28 بهمن 1382استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی شریف انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1386مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 346
تعداد کل مقالات: 140
تعداد کل صفحات: 1183
تعداد مقاله کامل: 140
تعداد نمایش مقالات: 305874
تعداد دریافت مقاله: 2223
تعداد ارجاعات: 25

دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 27 بهمن 1383استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1390مجموعه مقالات دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 631
تعداد کل مقالات: 253
تعداد کل صفحات: 2082
تعداد مقاله کامل: 252
تعداد نمایش مقالات: 302887
تعداد دریافت مقاله: 2850
تعداد ارجاعات: 26

یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 4 بهمن 1384استان: تهرانشهر: تهرانHolders: انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1390مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 777
تعداد کل مقالات: 298
تعداد کل صفحات: 1770
تعداد مقاله کامل: 210
تعداد نمایش مقالات: 347124
تعداد دریافت مقاله: 2099
تعداد ارجاعات: 6

دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 1 اسفند 1385استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه شهید بهشتی انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1386مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 990
تعداد کل مقالات: 380
تعداد کل صفحات: 2491
تعداد مقاله کامل: 334
تعداد نمایش مقالات: 775359
تعداد دریافت مقاله: 3914
تعداد ارجاعات: 14

سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 19 اسفند 1386استان: هرمزگانشهر: جزیره کیشHolders: دانشگاه صنعتی شریف انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1386مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 745
تعداد کل مقالات: 282
تعداد کل صفحات: 1728
تعداد مقاله کامل: 214
تعداد نمایش مقالات: 553804
تعداد دریافت مقاله: 5594
تعداد ارجاعات: 33

چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 20 اسفند 1387استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1387مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 616
تعداد کل مقالات: 239
تعداد کل صفحات: 1557
تعداد مقاله کامل: 194
تعداد نمایش مقالات: 467631
تعداد دریافت مقاله: 5352
تعداد ارجاعات: 51

نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 13 اسفند 1392استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه شهید بهشتی انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 12 اسفند 1393استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران

روز برگزاری: 21 اسفند 1395استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی شریف انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
پژوهشگران ارائه کننده: 298
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 884
تعداد مقاله کامل: 118
تعداد نمایش مقالات: 54653
تعداد دریافت مقاله: 1063
تعداد ارجاعات: 0

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 13 اسفند 1399Holders: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400مجموعه مقالات بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 159
تعداد کل مقالات: 66
تعداد کل صفحات: 437
تعداد مقاله کامل: 66
تعداد نمایش مقالات: 20514
تعداد دریافت مقاله: 184
تعداد ارجاعات: 0

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 4 اسفند 1400استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی شریف انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1401مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 132
تعداد کل مقالات: 50
تعداد کل صفحات: 230
تعداد مقاله کامل: 32
تعداد نمایش مقالات: 5528
تعداد دریافت مقاله: 60
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران: (تعداد دریافت)

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 5 بهمن 1401استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0