مقالات Electronics Industries Quarterly، دوره 6، شماره 1