مقالات Journal of Diabetes Nursing، دوره 5، شماره 3