مقالات Journal of Diabetes Nursing، دوره 7، شماره 4