مقالات Journal of Diabetes Nursing، دوره 8، شماره 1