مقالات Iranica Journal of Energy and Environment (IJEE)، دوره 11، شماره 2