مقالات Iranica Journal of Energy and Environment (IJEE)، دوره 12، شماره 1