مقالات Journal of Economic Research، دوره 45، شماره 3