آقای دکتر hamid abrishami

Dr. hamid abrishami

استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180876)

4
56
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers