آقای Mohammad Rahim Eyvazi

Mohammad Rahim Eyvazi

رئیس کمیسیون آینده پژوهی و استاد دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185317)

19
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers